Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wolsztyński Dom Kultury
 
wpisz słowo:   
 
 
RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wolsztyński Dom Kultury, ul. 5 Stycznia 20, 64-200 Wolsztyn,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl,

3) Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu:
- wykonywania podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, realizacją celów statutowych (m.in. organizacją warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, a także organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych, seansów filmowych, itp.) i innych prawnych obowiązków w tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c RODO.
- realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, takich jak: wykonanie zawartych przez WDK umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, ustalenie i obrona roszczeń, a także tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f, oraz na podstwie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b w sytuacji zawieranej umowy,


4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Państwa dane mogą być przekazywane  partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tym umownych.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- przez czas wykonywania zadań WDK i innych prawnych obowiązków w tym umownych (przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej), i/lub
- przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać Państwa dane, i/lub
- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.
Wolsztyński Dom Kultury
ul. 5 Stycznia 20, 64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 27 61
tel. kom. 600 397 146
email: biuro@domkulturywolsztyn.pl
NIP 923-10-12-189, Regon 000285273
numer konta Santander Bank Polska S.A.
70 1090 1607 0000 0000 6000 5198
Filia Wolsztyńskiego Domu Kultury
w Kębłowie
ul. Nowa 8, 64-223 Kębłowo
tel. 68 384 19 91
Osób online: 2
stat4u


Wolsztyński Dom Kultury - www.domkulturywolsztyn.pl 2008 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"